வால் ஃபிளேன்ஜ் கொண்ட ஜாக்வார் ஆங்குலர் ஸ்டாப் காக் QQP-CHR-7053PM

உற்பத்தி பொருள் வகை: Faucet
₹1,675
₹1,675
₹1,675
| 0% OFF
Delivery between 2 hours to 2 days.

Features


வரம்பு : குயின்ஸ் பிரைம் குழாய்கள்

வால் ஃபிளேன்ஜுடன் கூடிய கோண ஸ்டாப் காக்

முடிக்க: குரோம்

நீயும் விரும்புவாய்