ஜாக்வார் கழிவு இணைப்பு ALD-CHR-705

உற்பத்தி பொருள் வகை: Bath Fittings
₹550
₹550
₹550
| 0% OFF
Delivery between 2 hours to 2 days.

டெலிவரியில் சேதமடைந்த பொருட்களை உடனடியாக திரும்பப் பெறுதல்.

Features

பினிஷ்: குரோம்


80மிமீ உயரத்துடன் 32மிமீ அளவுள்ள முழு நூல் கழிவு இணைப்பு

வரம்பு : கூட்டணி

குறியீடு : ALD-CHR-705

நீயும் விரும்புவாய்