உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

உதவி தேவை? எங்களை அழையுங்கள்!

9884903890

Get a Quote

கட்டுரைகள்

Kids Learn Better and Become More Creative with Glass Writing Board

மூலம் Balaji K 24 Mar 2024 0 கருத்துகள்
Kids Learn Better and Become More Creative with Glass Writing Board
Tired of endless paper waste? Want a fun and interactive way for your kids to learn and express themselves? A perfect way to engage your kids this summer holidays. 
A glass writing board is the perfect solution!

This video explores the many benefits of using a glass board for kids, including: Boosts Brainpower: Studies show handwriting on a glass board can improve memory and learning compared to typing.

Endless Creativity: From drawing masterpieces to practicing letters and numbers, a glass board is a blank canvas for imagination.

Interactive Learning: Use magnets and colourful markers to make learning fun and engaging for all ages.

Durable & Easy to Clean: Glass board is built to last and wipe clean in seconds, making them perfect for messy learners.

In this video, we'll show you how a glass board can transform your child's learning space and spark a love for creativity!

Buy your glass writing board here: https://betterhomeapp.com/products/s3-glass-writing-board

முந்தைய இடுகை
அடுத்த இடுகை

கருத்து தெரிவிக்கவும்

தயவுசெய்து கவனிக்கவும், கருத்துகள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு அவை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

சந்தா செலுத்தியதற்கு நன்றி!

இந்த மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது!

தோற்றத்தை வாங்கவும்

விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

சமீபத்தில் பார்த்தது

திருத்த விருப்பம்
மீண்டும் ஸ்டாக் அறிவிப்பு
this is just a warning
உள்நுழைய
 
வணிக கூடை
0 பொருட்களை