உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

உதவி தேவை? எங்களை அழையுங்கள்!

9884903890

Get a Quote

செய்தி

Back to back orders from Hyderabad - This time its Atomberg Fan

மூலம் Balaji K 15 Feb 2024 0 கருத்துகள்
Back to back orders from Hyderabad - This time its Atomberg Fan

Hyderabad, the city of pearls, has trusted us again by placing back-to-back orders in 2 days. This time it is for the Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan. Our customer researched for over 2 weeks and finally chose Better Home. He was happy with our service and shared the below pictures.

Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan - Delivered

Why did the customer think Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan so special?

The Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan is not your ordinary fan. It is a masterpiece of engineering and design, crafted to provide superior performance while consuming minimal energy. 

Why Hyderabadis are choosing the Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan?

Residents of hot places like Hyderabad and Chennai are tired of soaring electricity bills and noisy, inefficient fans. They are looking no further than BLDC ceiling fans. Powered by advanced brushless DC motors, these fans offer a game-changing combination of quiet operation, energy efficiency, and powerful airflow.

  1. Energy Efficiency: With rising electricity costs and increasing environmental concerns, energy efficiency has become a top priority for many homeowners. The Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan helps reduce electricity bills without compromising on comfort. Saves Up To ₹1500/year.
  2. Smart Features: The Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan comes with smart features such as remote control operation, sleep mode, and timer settings. These features enhance convenience and allow users to customize their fan experience.
  3. Sleek Design: The Studio+ fan boasts a sleek and modern design that complements any interior decor. Its compact size makes it suitable for rooms of all sizes, from cozy bedrooms to spacious living areas.
  4. Quiet Operation: Unlike traditional ceiling fans that produce annoying humming noises, the Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan operates silently, ensuring a peaceful and undisturbed environment.

Atomberg is a renowned brand known for its innovative and energy-efficient ceiling fans. Their BLDC fans come in a variety of styles and sizes to suit any room and budget.

Wondering about the price? Atomberg BLDC fan prices start around ₹3,500 and vary depending on features, size, and design. Considering the significant energy savings and long lifespan, they offer excellent value for your money.

Ready to upgrade your home with a BLDC ceiling fan? Explore the wide range of Atomberg fans and other BLDC fan options available online and in stores. Invest in comfort, efficiency, and peace of mind – all thanks to the power of BLDC technology!

Bonus Tip: Look for fans with 5-star BEE ratings for maximum energy efficiency.

So, ditch the old, noisy fans and embrace the future of cooling with a BLDC ceiling fan!


Showcasing the versatility of Better Home

Looks like Hyderabad is getting ready of the summer. We got an order for the Supreme Water Tank 2 days back, which was our first order from Hyderabad. Back-to-back orders from Hyderabad for the Atomberg Studio+ Energy Saving Ceiling Fan are a testament to the versatility of the product ranges in Better Home: Electrical, Hardware, Glass, Paint, Sanitaryware, Plywood, and more. And so we say we are your one-stop shop for Home & Decor.

முந்தைய இடுகை
அடுத்த இடுகை

கருத்து தெரிவிக்கவும்

தயவுசெய்து கவனிக்கவும், கருத்துகள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு அவை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

சந்தா செலுத்தியதற்கு நன்றி!

இந்த மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது!

தோற்றத்தை வாங்கவும்

விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

சமீபத்தில் பார்த்தது

திருத்த விருப்பம்
மீண்டும் ஸ்டாக் அறிவிப்பு
this is just a warning
உள்நுழைய
 
வணிக கூடை
0 பொருட்களை