உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

உதவி தேவை? எங்களை அழையுங்கள்!

9884903890

Get a Quote

கட்டுரைகள்

Choosing the Perfect Water Tank for the Indian Home: A Guide for 2024

மூலம் Balaji K 18 Feb 2024 0 கருத்துகள்
Choosing the Perfect Water Tank for the Indian Home: A Guide for 2024

With rising water scarcity in India, every household needs a reliable water tank. But navigating the options can be overwhelming! Fear not, this guide equips you with the knowledge to make an informed decision. We delivered massive water tanks to Sonipat (Haryana) in North India to various cities in Tamilnadu in South India. Google is rating our site better for searches for water tanks. When customers order the water tank, we give a consultation on the size before confirming it. Sharing those tips in this blog.

Plus, discover why Better Home is your one-stop shop for top-quality water tanks at attractive prices.

Key Considerations for Buying a Water Tank:

 • Material: Plastic tanks are budget-friendly and lightweight, but consider UV resistance. Metal tanks are sturdy, but prone to rust. Concrete tanks are durable but expensive and difficult to install.
 • Capacity: Aim for 150 litres per person daily. So for a family of four though a 700 litre water tank is enough, it is better to have 1000 litres water tank to give some buffer. Popular choices include:
  • 500 litre water tank price starts from ₹3,750.
  • 1000 litre water tank price starts from ₹9,200.
  • 2000 litre water tank price  starts from ₹15,300.
 • Layers: Single, double, or triple? Triple and Four layers offer superior insulation and durability, but cost more.
 • Brand: Choose reputable brands like Supreme, Ashirvad, and Astral that offer warranties.

Why Choose Better Home for Your Water Tank Needs:

 • Wide Selection: Find the perfect tank from top brands, considering material, capacity, layers, and budget.
 • Wholesale Prices: We offer water tanks at attractive prices across various ranges.
 • Genuine Product: Since we have partnerships with the brands, we ensure original water tanks from the brand are delivered.
 • Free Delivery: Enjoy free delivery on orders within 5Kms within your city centre.
 • Reputable Brands: We only partner with trusted brands known for quality and warranties.
 • Expert Advice: Our knowledgeable team is here to guide you towards the ideal water tank solution.

Additional Tips:

 • Consider your climate: Opt for UV-resistant tanks in hot areas.
 • Ensure food-grade safety to avoid chemical leaching.
 • Regular cleaning and maintenance are crucial for clean, healthy water.

Investing in the right water tank is an investment in your home's well-being. With Better Home's guidance and diverse selection, you're sure to find the perfect fit for your needs and budget.


Remember, for quality water tanks at great prices, Better Home is always the better choice!

Here are the February 2024 price list of the water tanks available in Better Home:

 
Some Personal Thoughts

When there was a drought in Brisbane, the city council placed restriction to used 240 litres of water per person. Our council rates bill mentioned the average daily usage. And we were less than 200 litres/person.

When I wonder why it is 150 litres in India, I presume it is mainly because we don't use a shower and use a 25 litre bucket of water to bath. A shower discharges 7 litres of water a minute. Even if we take a quick shower for 5 minutes that is 125 litres. 5 times more than a bucket.

Considering this Indians lead a more sustainable lifestyle. Your thoughts?
How much water do you think you use in a day?

முந்தைய இடுகை
அடுத்த இடுகை

கருத்து தெரிவிக்கவும்

தயவுசெய்து கவனிக்கவும், கருத்துகள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு அவை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

சந்தா செலுத்தியதற்கு நன்றி!

இந்த மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது!

தோற்றத்தை வாங்கவும்

விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

சமீபத்தில் பார்த்தது

திருத்த விருப்பம்
மீண்டும் ஸ்டாக் அறிவிப்பு
this is just a warning
உள்நுழைய
 
வணிக கூடை
0 பொருட்களை