உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

உதவி தேவை? எங்களை அழையுங்கள்!

9884903890

Get a Quote

கட்டுரைகள்

From India to France: Saint-Gobain's First Non-French CFO Sreedhar N Makes History

மூலம் Balaji K 06 Feb 2024 0 கருத்துகள்
From India to France: Saint-Gobain's First Non-French CFO Sreedhar N Makes History

Sreedhar N.'s recent accolade, bagging the prestigious 2023 DAF Trophy of the Year from France and Navarre, isn't just a personal triumph; it's a watershed moment for Indian professionals on the global stage. As the first non-French CFO to lead Saint-Gobain, a 350+ year old French giant and the world's leading glass manufacturer, Sreedhar N.'s journey shatters stereotypes and paves the way for others to dream big.

From Chennai to Corporate France:

His story begins in 1994, when a young Sreedhar N. joined Saint-Gobain India. What followed was a remarkable 30-year odyssey, a testament to dedication, talent, and the power of perseverance. He steadily climbed the corporate ladder, facing challenges and exceeding expectations, eventually reaching the pinnacle as the Group's CFO in 2019.

Breaking Barriers, Building Success:

In a landscape where cultural hurdles often impede upward mobility, Sreedhar N.'s achievement resonates deeply. He didn't shy away from the challenges of integrating into a new culture and navigating corporate structures in a foreign land. His success highlights the immense potential Indian professionals possess and the need for dismantling invisible barriers that hinder their global aspirations.

Beyond the Trophy: An Inspiration for All:

Sreedhar N.'s story transcends the celebratory clinking of the trophy. It's a message of hope and inspiration for young professionals everywhere, urging them to chase their dreams with unwavering focus and a commitment to excellence. It's a call to action for organizations to embrace diversity and create inclusive environments where talent thrives regardless of nationality or background.

By sharing Sreedhar N.'s story and its wider significance, we can celebrate individual achievements while igniting a collective journey towards a more equitable and opportunity-rich global landscape.

முந்தைய இடுகை
அடுத்த இடுகை

கருத்து தெரிவிக்கவும்

தயவுசெய்து கவனிக்கவும், கருத்துகள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு அவை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

சந்தா செலுத்தியதற்கு நன்றி!

இந்த மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது!

தோற்றத்தை வாங்கவும்

விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

சமீபத்தில் பார்த்தது

திருத்த விருப்பம்
மீண்டும் ஸ்டாக் அறிவிப்பு
this is just a warning
உள்நுழைய
 
வணிக கூடை
0 பொருட்களை