உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

உதவி தேவை? எங்களை அழையுங்கள்!

9884903890

Get a Quote

கட்டுரைகள்

Looking for More Than Clocks and Frames? Buy Customised Wedding Gifts Here

மூலம் Balaji K 14 Feb 2024 0 கருத்துகள்
Metal Infinity Heart

Did you receive a lot of clocks or picture frames as gifts for your wedding? Did you wish you got different gifts or something unique?

Better Home is glad to launch Customised Couple Gift with their names and the date on a Metal Infinity Heart. Infinity symbolises the eternal affection you have on the couples. It is a perfect gift for engagements, weddings, Valentine's Day, wedding anniversaries and more. Custom Couple Gifts are unique gifts that will make them remember you forever.

This Valentine’s day we are launching it in English and Tamil. Malayalam, Telugu, Kannada, Hindi and Arabic languages are coming soon in a few weeks.

Here are some of the key features and benefits of this product:

  • Unique and personalised: This gift is one-of-a-kind and will be treasured by the couple for years to come.
  • High-quality materials: Made from Tata Steel, this gift is built to last.
  • Versatile: This infinity heart can be hung on a wall or displayed on a shelf.
  • 3D effect: 8mm knobs to fit on the wall provide a 3D effect
  • Makes a great gift: This is the perfect gift for weddings, engagements, anniversaries, or Valentine's Day.

 


Whether you are looking for Personalised Marriage Gifts, Personalised Valentines Day Gifts or Customised Wedding Gift look no further than Oikos Decor's new collection at Better Home.


Remember Love Isn't Measured in Clocks and Frames: It's Measured in Infinity.

Order yours today and make their special day even more memorable! Buy now: https://betterhomeapp.com/collections/metal-decor

 

முந்தைய இடுகை
அடுத்த இடுகை

கருத்து தெரிவிக்கவும்

தயவுசெய்து கவனிக்கவும், கருத்துகள் வெளியிடப்படுவதற்கு முன்பு அவை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

சந்தா செலுத்தியதற்கு நன்றி!

இந்த மின்னஞ்சல் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது!

தோற்றத்தை வாங்கவும்

விருப்பங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

சமீபத்தில் பார்த்தது

திருத்த விருப்பம்
மீண்டும் ஸ்டாக் அறிவிப்பு
this is just a warning
உள்நுழைய
 
வணிக கூடை
0 பொருட்களை